Digitalna transformacija upravnog postupka
Digitalna transformacija upravnog postupka

Digitalna transformacija upravnog postupka

Učinkovit i transparentan upravni postupak koji je spreman odgovoriti zahtjevima građanima i poslovnim sektorima temelj je suvremene državne uprave.

Automatizacijom poslovnog procesa koji je vezan uz upravno postupanje postiže se razmjena dokumenata na siguran i brz način, smanjuje se upotreba papira i ubrzava dokumentacijski ciklus.
Svi nedostaci i rizici tradicionalnog upravnog postupanja mogu se smanjiti na najmanju moguću mjeru uvođenjem digitalizacije upravnog postupka.

Provodimo Projekt digitalizacije upravnog postupka uz zadržavanje svih pravnih osnova: Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (NN 62/17), Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05) i Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09).