Uspostava reciklažnih dvorišta
Uspostava reciklažnih dvorišta

Uspostava reciklažnih dvorišta

NPOO – poziv otvoren do 27.06.2023.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Uspostava reciklažnih dvorišta

 • Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima. Očekuje se da će bolje informiranje građana o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, obavještavanjem kućanstava na određenom području o lokaciji RD i mogućnostima predaje otpada bez naknade postići cilj da građani ne odbacuju problematični otpad, manje količine glomaznog otpada i reciklabilni komunalni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad ili da isti nepropisno odbacuju u okoliš.
 • Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima.

Ukupna bespovratna sredstva: 8.500.000,00 EUR od čega je predviđeno:

 • 5.300.000,00 EUR (39.932.850,00 HRK) za obalne/otočne JLS-ove kao prijavitelje,
 • 3.200.000,00 EUR (24.110.400,00 HRK) za ostale JLS-ove kao prijavitelje

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu:

 • najniži iznos 13.300,00 EUR (100.208,85 HRK)
 • najviši iznos 840.000,00 EUR (6.328.980,00 HRK)

Intenzitet potpore: do 85%

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Za reciklažna dvorišta – građevine:

 • priprema projektno-tehničke dokumentacije;
 • građenje RD u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može započeti izgradnja RD, što uključuje izvedbu građevinskih i drugih radova (pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih radova i sl., ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole),  te nabava opreme za RD u svrhu prikupljanja i skladištenja otpada;
 • opremanje RD informatičkom i uredskom opremom za potrebe rada RD;
 • aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe RD;
 • aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom;
 • aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu RD (napomena: izdaci za osiguranje odvojenog dijela za ponovnu uporabu proizvoda prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja RD);
 • nadzor radova, odnosno stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
 • usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove vođenja projekta, razvoj i praćenje Plana provedbe projekta, upravljanja provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i svim ugovorima sklopljenim za provedbu projekta, administracija, financijsko upravljanje, izvještavanje, priprema i provedba javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);
 • izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovnika/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom. 
 • aktivnosti informiranja i vidljivosti (sukladno poglavlju 5.4. ovih Uputa).

Za mobilna reciklažna dvorišta:

 • nabava mobilnog RD
 • izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom. 
 • aktivnosti informiranja i vidljivosti

Pošto su rokovi aktivnosti ovog natječaja izuzetno kratki, ukoliko se želite na vrijeme pripremiti za prijavu projektnog prijedloga kontaktirajte naš tim !!!

[email protected]